Recension av ”Mellan klan och stat- Somalier i Sverige” av Per Brinkemo


//
2003 fick journalisten och författaren Per Brinkemo i uppdrag att göra ett reportage om en ung somalisk pojke, Ahmed, som skickats tillbaka till Somalia av sina egna föräldrar, lämnats där ensam utan pass och pengar. Författarens intresse för den somaliska diasporan väcktes genom Ahmeds öde och pojken togs emot som en familjemedlem i Brinkemos egen familj. Boken ger läsaren en god inblick i det intressanta gränsland man befinner sig i om man är mellan den svenska och den somaliska kulturen. En beskrivning av det somaliska samhället i ett historiskt perspektiv ger läsaren en bakgrund till varför så många somalier har lämnat sitt hemland. Vidare förklaras klansystemet och sedvänjor som är viktiga för att bättre förstå klankulturer i allmänhet och den somaliska kulturen i synnerhet. Boken innehåller en uppslagsdel med historiska data och en lista över rekommenderad litteratur. Dessutom väljer Brinkemo att jämföra det nutida Sverige med hur Sverige såg ut för ungefär hundra år sedan. Den skillnad som råder mellan dåtidens Sverige och nutiden, påminner starkt om den kontrast som finns mellan det nutida Somalia och Sverige.
Extra tydligt är exemplet med Vilhelm Mobergs Karl Oskar och Kristina som utvandrade från Småland. Brinkemo leker med tanken att Kristina skulle komma från dåtidens Småland till nutidens Sverige. Skulle då inte Kristina framstå som en person som i väldigt hög grad påminner om en somalisk kvinna som kommer nu? menar Brinkemo. För att förklara hur Ahmeds föräldrar kan ha tänkt då de skickade sonen till hemlandet, blir det nödvändigt att klarlägga hur familjebegreppet och klansystemet skiljer sig från det svenska samhällets individperspektiv där staten ses som en garant för varje individs rättigheter. Hur tänker man om man är en del av klansystemet? Boken svarar på den frågan. För en somalier är klanen viktig i många angelägenheter där Sveriges motsvarighet är en myndighet på lokal, regional eller nationell nivå. Dessutom drar Brinkemo en parallell till den svenske poeten Dan Andersson, vars far skickade honom på egen hand till Amerika för att rekognosera inför en eventuell emigration.
Brinkemo hävdar att svenska myndigheter inte lyckats med att utgöra den bro mellan den somaliska kulturen och den svenska, som den nyanlända behöver. I stället är det mycket som leder till missförstånd och desinformation, bland annat för att vår skriftspråkskultur så tydligt fokuserar på meddelanden, anslag och information i skrift. Somalier kommunicerar traditionellt i första hand via talspråk. Skriftspråkskulturen kan även sätta käppar i hjulet för den som kan något och är intresserad av att jobba med det i det nya landet. Detta exemplifierar Brinkemo bland annat med en berättelse om Khadra, som vill öppna restaurang, men får problem med den svenska byråkratin. Hon är duktig på att laga mat, men inte lika duktig på att läsa omfattande avtalstext. De många regler och lagar som styr t ex eget företagande hindrar ofta invandrare från att ta sig in på arbetsmarknaden. I vissa andra länder har man lyckats bättre med att få in invandrare på arbetsmarknaden. Ett av skälen till det kan vara att regelverket inte är lika omfattande och strängt, menar Brinkemo. Han beskriver vidare så kallade Community Centers, som bland annat finns i USA och Kanada och drivs av medborgarna själva. Där kan de som varit ett tag i landet, hjälpa nyanlända landsmän tillrätta i stället för att staten har huvudansvaret.
Klanen är viktig vid beslut i ekonomiska frågor, familjeärenden eller för synen på kärlek och giftermål. Om man möter Sverige med uppfattningen att familjen och klanen har sista ordet i alla viktiga frågor i livet, kan det bli svårt att förstå det svenska systemet. Kan till exempel verkligen staten få omhänderta barn? Borde inte föräldrar bestämma själva över sina egna barn? Brinkemo ger exempel på hur somaliska familjer resonerat och visar att glappet mellan synsätten ibland kan handla om okunskap eller brist på information, både från den somaliska familjen och från ansvarig svensk myndighet. För många somalier i Sverige blir just relationen till familjen och klanen viktigare när de lever i sitt nya hemland, medan den för andra tappar i betydelse medan man frågar sig om man ska anpassa sig till det svenska samhället eller om man ska man behålla sin somaliska tradition. Det typiskt svenska jämförs i flera fall alltså med det typiskt somaliska och här finns t ex det kontroversiella ämnet hederskultur, där Brinkemo försöker ge en bakgrund till begreppet samt hur det ter sig just i en somalisk kontext. Författarens fokus på att vi ska förstå hederskulturen tar udden av det avstånd man rimligtvis tydligt bör ta ifrån könsstympning. Eftersom jag i mitt arbete träffat somaliska kvinnor som berättat om kvinnlig omskärelse, smärtsamma menstruationer och lidande runt graviditeter och förlossningar, så är det för mig en självklarhet att ta tydligt avstånd ifrån den delen av den somaliska traditionen, oavsett hur väl rotad den sedvänjan är. För detta får jag stöd av flera av mina kvinnliga elever som undrar om inte det svenska samhället tydligare kan hjälpa till för att förändra synsättet i denna fråga.
Brinkemo beskriver hur han inledningsvis kände att han visste alldeles för lite om den somaliska kulturen och att han även upptäckte att det var något han hade gemensamt med övriga svenskar han arbetade med. Även om Brinkemo själv kallar boken för en reportagebok, så kan man exakt lika gärna benämna den ”handbok”, eftersom den utgör en alldeles utmärkt bro mellan den svenska kulturen och den somaliska. För mig som lärare gav den svar på många frågor, som är viktiga att fördjupa sig i om man arbetar med somalier. Både likheter och skillnader presenteras, för att tydliggöra det gränsland som finns mellan de båda kulturerna. Den bro som Brinkemo därmed bjuder oss på, är viktig och leder till en snabbare integrering av den somaliska gruppen, tror jag. I skolans värld har jag stött på den talspråkskultur som Brinkemo så tydligt belyser. Många av mina somaliska elever är utmärkta berättare men i skrift är det långt kvar för många av dem. Man kan säkert förklara det dels med kortvarig eller bristfällig skolgång i samband med inbördeskriget i vissa fall, men en del av detta tillskriver jag skillnaden mellan talspråks- och skriftspråkskulturen.
Tjänstemän inom olika svenska myndigheter visar enligt Brinkemo ofta upp en omfattande okunskap om somalisk kultur och även en ovilja att se individens möjligheter. Brinkemo efterlyser ett mer målgruppsorienterat bemötande av nyanlända och menar att det ofta är välplanerat på ytan i kontakten mellan somalier och de svenska myndigheterna, t ex genom att man anlitar en tolk för att säkerställa att informationen når fram. För att vara rationell har man ibland sammankallat representanter för flera olika myndigheter, som gemensamt ska informera den aktuella somaliska gruppen. Vad man inte reflekterat över är att tolken behöver göra en så kallad kulturell tolkning och FÖRKLARA vad arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller andra myndigheter har för funktion eftersom det inte finns något motsvarande ord i somaliskan. Den TID som krävs för att göra denna förklaring, ges inte alltid.
Genom Community Centers tror Brinkemo att somalierna själva skulle kunna få tillbaka lite av sin kulturella stolthet och uppleva en större meningsfullhet i vardagen, genom att redan etablerade somalier får introducera nyanlända i stället för att detta sker i statens regi. Det är en intressant idé som i så fall kräver att fler aktörer arbetar för att detta ska bli verklighet. Jag tror dessutom att denna idé borde kunna appliceras på fler målgrupper än den somaliska. Alla som arbetar inom offentlig förvaltning och kommer i kontakt med somalier borde läsa ”Mellan klan och stat- Somalier i Sverige” av Per Brinkemo. Den ger den input man behöver för att agera mer målgruppsorienterat. Man kan se boken som en smart genväg. Självklart kan man lära sig det som står i boken på samma omvägar som Brinkemo själv gjort, genom att vara nyfiken och frågvis, intresserad och målmedveten. Men varför uppfinna hjulet? Nu finns en bra bok i detta ämne! Läs boken!(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

5 tankar om “Recension av ”Mellan klan och stat- Somalier i Sverige” av Per Brinkemo

 1. Joacim (BF06) skriver:

  Boken är fantastisk. Tankarna leder mot ett ”Gemeinschaft och Gesellschaft” samhälle där segregeringen av de västerländska familjerna blir kontraproduktivt i interaktionen med afrikanska och öst familjer. Desto liberalare väst blir, desto mindre förstår vi vad som finns utanför Nordamerika och Västeuropa.

  Gilla

 2. asaole skriver:

  Om varför jag anser att ”Mellan klan och stat- Somalier i Sverige” av Per Brinkemo, trots kritik från somalier är en läsvärd bok

  Jag fick tips om en artikel som är kritisk till Brinkemos bok som jag recenserade igår. Jag har nu läst artikeln, men inte det tidigare inläggen. Artikeln heter ”Hur bidrar Timbro till att somalier får jobb?” och publicerades i Aftonbladet 140616.

  http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fdebatt%2Farticle19066492.ab&h=QAQGmW_n5

  Jag anser fortfarande att boken ”Mellan klan och stat- Somalier i Sverige” av Per Brinkemo, är viktig och nödvändig för att hjälpa somalier i Sverige på många olika sätt. Jag delar inte artikelförfattarnas kritik, eftersom de antyder att Brinkemo är negativt inställd till somalier, vilket han inte är. Dessutom drar han paralleller mellan t ex Volvo och kamelen för att VOLVON är det absolut tydligaste SVENSKA exemplet på ”vad man borde ha” och jag tror säkert att många av mina landsmän kan intyga att de massor av gånger hört någon skämtsamt yttra att det man eftersträvar här i livet är tre ”V”= Volvo, villa och vovve. Det är allså HÖG igenkänningsfaktor i de SVENSKA exemplen som Brinkemo lyfter fram och DET leder till att den svenska läsaren ytterligare kan leva sig in i den somaliska kulturkretsens egna riktmärken. Jämförelser är alltid svåra att göra och för att klargöra dem är det ofta nödvändigt att spela på människors känslor eller förutfattade meningar. MIN bestående uppfattning efter att ha läst boken är att jag anser att den bidrar till att öka kunskapen om hur komplicerat det kan vara att byta omgivning, om den kulturbakgrund man har kraftigt skiljer sig ifrån den svenska. Flyttar man hit från Norge, så innebär det väldigt få omställningar vare sig för individen eller för det omgivande samhället. För att öka på hastigheten i integreringen av somaliska nysvenskar, upplever jag att boken fyller en viktig funktion, eftersom det inte finns någon annan bok i dess slag, som ens FÖRSÖKER förklara för oss hur det KAN vara att möta vår kultur. De lärdomar JAG drar, som är kopplade till YRKET, är t ex att mina skriftliga instruktioner alltid måste kompletteras med muntliga, oavsett vad det gäller. Om några veckor, när min bok har cirkulerat bland mina vänner så hoppas jag på fler inlägg i det här ämnet. På så sätt får vi en mer nyanserad bild eftersom Per Brinkemos ord inte står som ”de allenarådande”. Ju fler som sätter ord på sina upplevelser i kulturmöten generellt, desto bättre för den allmänna debatten, tror jag. För egen del kan jag säga att jag har många fina vänner från Somalia och för DERAS skull, så vill jag att många av mina lärarkollegor och övriga vänner LÄSER BOKEN. Den ger mig och säkert flera av dem, nyttig input för att vi bättre ska kunna möta den somaliska gruppen i vår yrkesvardag. Hur ”inskränkt” bilden än verkar vara, enligt artikelförfattarna i Aftonbladet, så vill jag påminna om att bokens läsare alla är tänkande varelser som själva kan bilda sig en uppfattning om dess innehåll. Det är viktigt att konstatera att om två kulturer möts, så har inte den ena kulturen tolkningsföreträde för hur mötet ter sig. Det visar också debatten kring Brinkemos bok. Hans bok ger EN bild av kulturmötet. De somaliska kritikerna i tidningen har SIN bild. Då är det dags för alla oss andra, svenskar, somalier och personer med annan kulturell bakgrund, att själva, genom att läsa boken och förhålla oss till den, skapa vår egen personliga uppfattning i denna fråga. Min är klar: Boken ger mig det jag behöver för att bättre stötta somalier i min yrkesutövning.

  Gilla

 3. […] Media: Ledarsidorna, EX, Kulturbloggen, SVD, Somaliweyn, Ethnopress, SR, Högbergs, UNT, GP, Asaole, HH, DN, K. Rothstein, BT, Läs även andra bloggares åsikter om Per Brinkemo, Mellan stat och […]

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.